FFK Ungdom
FFK Ungdom

Årsmöte FFK Ungdom Stockholm

Hej alla härliga medlemmar!

Nu är det snart dags för årets höjdpunkt, årsmötet för Sektion Stockholm!
FFK Ungdom Stockholm kommer att ha vårt årsmöte den 25/2-2021 kl 18 på ZOOM.
Dagordningen ser ut som följer:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fråga om stadgeenlig kallelse
8. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
9. Verksamhetsplan
10. Budgetering
11. Förslag från icke närvarande medlemmar
12. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

Vi vill gärna att du avser medverka på årsmötet skickar ett mail med namn och medlemsnummer till stockholm@youngpilots.se, så vet vi vilka som vi ska skicka ut möteskoden till.

Vill du skicka in en motion eller ett förslag måste denna vara inne innan den 18/2 och skickas till stockholm@youngpilots.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dagordning fram till och med 19/2-2021

På årsmötet ska vi bland annat diskutera det kommande året men även välja Sektionsledningen för 2021. Av den anledningen så undrar vi om just du kanske vill vara med och påverka arbetet i länet, leda aktiviteter, hålla kontakt med våra medlemmar och externa kontakter och allt annat kul vi sysslar med i Sektionsledningen. De positioner som sitter i Sektionsledningen är följande:

Sektionsansvarig
Den sektionsansvarige har till uppgift att verka som sammankallande i ungdomsledningen. Denne skall sträva efter ett målinriktat och drivande arbete inom ledningsgruppen samt arbeta för ett välordnat samarbete där medlemmarnas kompetens- och intresseområden tas till vara på. Den sektionsansvarige har även det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi. I fall där ingen kontaktansvarig finns verkar även sektionsansvarige som kontaktpunkt mot medlemmar och Kårstab, sektionsansvarig har däremot alltid en direktkontakt till mentor i CS. Detta sker tillsammans med den kontaktansvarige i fall där denna position innehas av en medlem.

Kontaktansvarig
Kontaktansvarig har som huvudansvar att avlasta den sektionsansvarige gällande kontakter. Uppgiften innebär att hålla kontakten med Kårstaben, FFK, blivande och nuvarande medlemmar, föräldrar etcetera. Sektionens kontaktansvarig skall med fördel vara utåtriktad och vältalig, tycka om att söka kontakt samt inte dra sig för att prata med nya människor.

Aktivitetsansvarig
Den aktivitetsansvarige har en samordnande roll vid planering av en aktivitet eller ett läger. Denne väljs av ledningsgruppen att vara ansvarig för en aktivitet i taget och behöver nödvändigtvis inte vara ansvarig för alla årets aktiviteter. Ansvarsområdet kretsar kring logistik och samordning av aktivitet, samt att se till att aktiviteten marknadsförs. Den aktivitetsansvarige har med fördel erfarenhet av Young Pilots och eller andra organisationer ur ett aktivitetsplanerande hänseende. Denna person är den som i huvudsak har det övergripande ansvaret vid planeringen av en aktivitet men skall inte göra allt arbete ensam. Som aktivitetsansvarig har man även ansvar för att aktivitetens budget håller samt att Kårstaben informeras om mer än 5 000 kronor av länets kassa skall användas. Den aktivitetsansvarige ansvarar även för att skicka in kvitton och eventuella fakturor till Kårstaben efter aktivitetens genomförande.

FFK-kontakt samt flyg- och säkerhetsansvarig
Denna position är avsedd för en Senior Pilot med goda kontakter mot FFK i det aktuella området. FFK-kontaktens uppgift är att, tillsammans med ledningsgruppen, sträva efter att ytterligare främja kontakten med länsledning och flyggrupper. Då personen som innehar denna position har mer erfarenhet av flygvärlden och FFK än övriga medlemmar i ledningsgruppen skall denna även ha ett övergripande säkerhetsansvar vid flygaktiviteter.

Följer gör ytterligare positioner. Positioner som kan användas beroende på sektionens storlek och verksamhet.

Rekryteringsansvarig
En rekryteringsansvarig arbetar för sektionens ansikte utåt, den har kontakt med den centrala rekryteringssektionen och håller därmed sig uppdaterad med rekryteringsstrategier samt kan bidra med nya idéer och tankar. Det är även den rekryteringsansvariges uppgift att se till att sektionen har tillräckligt med profilprodukter samt att lagret av dylika är anpassat efter den planerade verksamheten.

Media- och publiceringsansvarig
Sektionens media- och publiceringsansvarige är den förlängda armen mot internet och sociala medier. Ansvarsområdena består av att förmedla och koordinera inbjudningar, blogginlägg, texter, bilder o.s.v. från sektionen på sociala medier och hemsidan samt i maillistor etcetera. Denna person har även ansvar för att länet följer gällande regler och riktlinjer för publicering av bilder, samt att regler följs vad gäller inlägg på hemsida, Facebook och Instagram.

Sponsring samt ekonomiskt ansvarig
Den medlem i sektionen som har ansvar för ekonomi och sponsring har till uppgift att ha övergripande koll på sektionens ekonomiska situation samt utforska eventuella möjligheter till sponsring och dylika ekonomiska tillskott.

Skicka din ansökan via mail till stockholm@youngpilots.se innehållande

Namn
Medlemsnummer
Telefonnummer
Mailadress
Antal år som medlem i YP
Högsta kurs genomförd av YP spaningskurs
Önskad befattning
Har du någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete/ledande position
Varför just du är den vi söker

Hoppas vi får se en ansökan från just dig!
Allt väl/
Joakim Svanfeldt
Sektionsansvarig för FFK Ungdom Stockholms Sektionsledning

Related Posts