FFK Ungdom
FFK Ungdom

YP-Dalarnas Årsmöte

Young Pilots Dalarnas Styrelse kallar till årsmöte i Borlänge Flygklubbs klubbstuga, den 2:a februari kl11:30.

Vi inleder med lunch och samkväm för att senare gå igenom följande protokoll och tillsammans planera det kommande årets aktiviteter!
1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fråga om stadgeenlig kallelse
8. Utvärdering av det gångna året
9. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Motioner
13. Valberedarens förslag till styrelse
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19:e
januari.

Väl mött!

Elias Svens
Ordförande Young Pilots Dalarna
0703636651

Related Posts