FFK Ungdom
FFK Ungdom

Riksstämma 2024

Sedan senaste riksstämman har FFKs styrelse och ungdomsstyrelsen jobbat med en omorganisering av hela ungdomsverksamheten, ett arbete som nu börjar närma sig klart på strategisk nivå och börjar appliceras mer och mer i verkligheten. Huvudsyftet med omorganisationen är att integrera ungdomsverksamhet mer i FFK, istället för att verksamheten verkar som en underorganisation. För att skapa klarhet i förändringen kommer vi innan riksstämman att hålla ett möte online på lördag den 8/6 kl 13.00 via Teams. Till mötet är samtliga ungdomsmedlemmar välkomna, och vill du delta så hör av dig till joakim.svanfeldt@ungdom.ffk.se för en länk.

Kallelse riksstämma

Härmed kallar ungdomsstyrelsen två representanter från varje ungdomsledning till Ungdomsriksstämma den 7/7 kl 13.00 via Teams.
Respektive ungdomslednings sektionsansvarig är ansvarig att senast söndagen den 23/6 återkomma till styrelsen med vilka som deltar på riksstämman. Detta görs enklast via mejl till joakim.svanfeldt@ungdom.ffk.se.
Motioner välkomnas starkt från samtliga medlemmar och skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/6 kl 13.00. Även dessa skickas till joakim.svanfeldt@ungdom.ffk.se.
Dagordning ungdomsriksstämma:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Röstlängd fastställs
8. Fråga om stadgeenlig kallelse
9. Verksamhetsberättelse från föregående period
10. Ekonomisk berättelse från föregående period
11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
12. Periodens verksamhetsplan
13. Periodens budget
14. Motioner och propositioner
15. Beslut om omorganisering
16. Valberedarens förslag till styrelse
17. Val av årets styrelse
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas